Geloven samen.....

Op zondag en grote feesten gaan we na de preek allemaal staan
en dan wordt de Geloofsbelijdenis gezegd of gezongen.
Wat gewoonte is kan sleur worden,
een zo maar opzeggen, natuurlijk vol goede bedoelingen,
maar niet echt nadenken bij wat we zeggen.
Dat opzeggen is bedoeld om  ons samen en ieder voor
zich nog eens in herinnering te brengen al wat God voor ons deed en doet en zal doen.
 
- Ik geloof in God, de almachtige Vader,
  Schepper van hemel en aarde.
- En in Jezus Christus, zijn enige Zoon,onze Heer;
- die ontvangen is van de heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria;
- die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven;
- die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden;
- die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader;
- vandaar zal Hij komen oordelen, de levenden en de doden.
- Ik geloof in de heilige Geest;
- de heilige katholieke kerk, de gemeenschap van de heiligen;
- de vergeving van de zonden;
- de verrijzenis van het lichaam;
- en het eeuwig leven.
Amen

Gebeden van vroeger.....en ook van nu

Toen ik klein was kregen we godsdienstles op school.
Maar die bestond niet alleen uit theorie,
maar we kregen ook oefeningen aangeleerd
om zelf op zoek te gaan naar de goede God.
Nu wordt er wel eens de spot mee gedreven,
omdat het op dresseren leek.
Maar wat er achter zat, was dat men ons wilde helpen om met God,
met Jezus in gesprek te komen en te blijven in ons verdere leven.
Die aangeleerde woorden waren bedoeld om altijd iets in huis te hebben;
woorden om het gesprek tussen ons en God aan de gang te houden.
Veel mensen hebben er steun aan gehad,
en dikwijls waren die woorden een startbaan  om ook met eigen woorden met God te praten.
Ik geef hier die vier oefeningen; misschien kun je er toch iets mee.....
 

Geloof

Mijn Heer en mijn God, ik geloof: 
dat U bent één God in drie Personen,
de Vader, de Zoon en de Heilige Geest;
dat God de Zoon voor ons is mens geworden
en aan het kruis gestorven;
dat U het goede beloont en het kwade straft, 
Ik geloof alles wat U hebt geopenbaard,
en door de heilige kerk ons leert, -
dat geloof ik vast, omdat U het hebt gezegd,
die alles weet, en altijd de waarheid spreekt.
Heer, vermeerder mijn geloof!
 

 Hoop

Oneindig goede God, 
ik hoop, door de verdiensten van Jezus Christus,
van U te krijgen: de eeuwige zaligheid
en alle genaden, die ik daarvoor nodig heb.
Dat hoop ik met een vast vertrouwen,
omdat U het hebt beloofd, die almachtig bent,
oneindig goed voor ons, 
en trouw aan uw beloften.
Heer, versterk mijn hoop!
 

Liefde

God van liefde. ik bemin U boven alles                    
en uit heel mijn hart,
omdat U oneindig goed 
en oneindig beminnelijk bent.
Uit liefde tot U
bemin ik ook alle mensen als mijzelf.
Heer, geef mij steeds meer liefde!
 

Berouw

Barmhartige God,
ik heb spijt over mijn zonden,
omdat ik uw straffen heb verdiend;
maar vooral omdat ik U,
mijn grootste Weldoener
en het hoogste Goed heb beledigd.
Ik verfoei al mijn zonden en beloof,
met de hulp van uw genade,
mijn leven te beteren, 
en niet meer te zondigen.
Heer, wees mij, zondaar genadig!
 

Maak jouw eigen website met JouwWeb