Een te lang gebed?

Ik heb er lang over nagedacht of ik het volgende gebed zou aanbieden
Het is weer van Thérèse van Lisieux omdat zij mij bijzonder aanspreekt
in haar manier van leven en omgaan met de Heer.
Eén van de hoogtepunten van haar leven was, zoals zU het noemde,
een akte van toewijding aan Gods barmhartige Liefde
Mensen, ook jammer genoeg christenen, stellen zich God dikwijls
voor als heel ver weg en hoog en streng
Zij kreeg de genade om God juist ook te mogen -laat ik zeggen -
herontdekken als liefdevol en goed.
Hier volgt dat gebed. Het is vooral om te zien, hoe iemand bidt.
Misschien dat je sommige woorden tot woorden van jezelf kunt maken
of dat ze je een idee geven hoe je eigen gebed van nu te kunnen verrijken
Deze woorden kunnen op je overkomen als overdreven
omdat haar emoties er doorheen spelen,
uitgedrukt op de manier van haar tijd.
Ik heb dat zelf ook ervaren maar ik laat de woorden staan,
omdat ze ons een idee geven hoe te kunnen bidden
en alles tegen God te durven en te mogen zeggen.
(Zij had t.b.c. en je merkt dat ze voelt niet lang meer te zullen leven.)

'O, mijn God, gelukkige Drieëenheid,
ik verlang ernaar U te beminnen
en U te doen beminnen.
Ik verlang te werken voor de verheerlijking
van de heilige Kerk door de zielen te redden die op de aarde zijn
en de zielen te bevrijden die in het vagevuur zijn.
Ik verlang uw wil volmaakt te vervullen en die graad van geluk te bereiken
die U voor mij hebt bereid in uw Koninkrijk.
Kortom, ik wil heilig worden,
maar ik voel mijn onmacht en ik vraag U, mUn God,
om zelf mijn heiligheid te zijn.

U hebt van mij gehouden, zelfs zoveel dat U mij uw enige Zoon hebt gegeven
om mijn Zaligmaker en Bruidegom te zijn,
en daarom behoren de oneindige schatten van zijn verdiensten ook mij toe.
Ik bied U die met blijdschap aan en ik smeek U om alleen naar mij te willen
kijken doorheen het gezicht van Jezus en door zijn hart dat brandt van liefde.

Ik bied U ook nog alle verdiensten aan van de heiligen die in de hemel zijn
en op de aarde, hun daden van liefde en die van de heilige engelen.
Tenslotte bied ik U aan, heilige Drieëenheid, de liefde en de verdiensten van de heilige Maagd,
mijn lieve Moeder.
Aan haar geef ik dit gebed in handen en ik vraag haar om het U aan te bieden...

Ik zou U willen troosten
voor de ondankbaarheid van de zondaars en
ik smeek U om mij de vrijheid af te nemen om U te mishagen.
Als ik uit zwakheid soms zondig,
wil dan mijn ziel met uw goddelijke blik reinigen,
door al mijn onvolmaaktheden te verteren,
zoals het vuur alle dingen in zichzelf verandert.

Ik dank U God, voor alle genaden die U mij hebt geschonken,
vooral dat U mU door de smeltkroes van het lijden hebt laten gaan.
Met blijdschap zal ik op de laatste dag naar U kijken,
als U de scepter van het kruis draagt.
U hebt mij laten deel hebben aan dat kostbare kruis;
daarom hoop ik in de hemel op U te lijken en op mijn verheerlijkte lichaam
de heilige tekenen te zien van uw lijden.

Na de tijd hier op aarde,
die vanuit de hemel gezien op een ballingschap lijkt,
hoop ik van U te genieten in het vaderland;
maar ik wil geen verdiensten verzamelen voor de hemel,
neen, ik wil alleen uit liefde voor U werken,
met het enige doel U een plezier te doen,
uw heilig Hart te troosten en zielen te redden,
die U ook eeuwig zullen liefhebben.

Op de avond van mijn leven
zal ik voor U verschijnen met lege handen,
want ik vraag U niet, Heer,
om op mijn werken te letten.

Al onze goede daden zijn in uw ogen bevlekt.
Ik wil mij daarom bekleden met uw gerechtigheid en van uw liefde
het eeuwige bezit van Uzelf ontvangen.
Ik wil geen andere kroon, mijn lieve Heer.
In uw ogen is de tijd niets, een enkele dag hier is als duizend jaren.
U kunt mij dus in een oogwenk klaarmaken om voor U te verschijnen.
Om te leven in één akte van volmaakte liefde,
bied ik me aan het vuur van uw barmhartige Liefde aan.
Ik smeek U mij zonder ophouden in dat vuur te verteren
en in mij te laten uitstromen de golven van oneindige tederheid,
die in U besloten zijn.
Zo zou ik, lieve God, martelares van uw Liefde willen zijn.
Dat dit martelaarschap mij erop mag voorbereiden om vóór U te verschijnen,
en dat ik eraan mag sterven.
Moge mijn ziel zich terstond in de eeuwige omarming werpen van uw barmhartige Liefde.
Ik wil, mijn Beminde, deze offerande bij iedere hartslag
een eindeloos aantal keren vernieuwen,
totdat alle schaduwen verdwenen zijn
en ik U mijn liefde kan herhalen in een eeuwig zien
van aangezicht tot aangezicht!'
                                                        (w.g. Maria, Francisca, Teresia van het Kind Jezus
                                                              en van het heilig Aanschijn)

Maak jouw eigen website met JouwWeb