Arno ontdekte Jezus, door die vrouw...zonder naam!

Jezus vraagt ook aan ons :"geef me te drinken"

Kijken wat een bijbelverhaal met iemand kan doen.
zo maar een gesprek, met wie ik dit verhaal ' bespreekbaar ' wilde maken.
We hebben het gehad over van alles.....werk, dat zijn baan nu goed bevalt, .... ' ja, ik bid tegenwoordig weer af en toe, .....ja, en nu voel ik soms, ....sinds ik niet meer alleen ben,  luistert  mijn vriendin en kijkt mee. Zo te horen is dit de 'ware' ..... Ze is gelovig, begrijp ik. Maar samen bidden, dat hebben we nog niet....ik zeg: nog niet!
Ja, maar wat is bidden? Je bent er soms mee bezig zonder dat je handen vouwt, of  wat plechtiger woorden denkt te moeten zoeken.
Zoals ik het meegemaakt heb: samen dezelfde woorden zeggen,zeker als je het samen doet mis ik
toch iets,
En in de kerk, gaat dat wel goed, de teksten zijn uitgezocht, en dan komt een preek....ik probeerde goed te luisteren, dat wel, maar een verhaal over, het verhaal?
Het meest bijzondere......Jezus komt onder ons, ...Je hoort dat sommigen het echte geloven, dat dit brood en wijn, Jezus is, maar velen hoor je af en toe hardop zeggen: het is maar symbolisch,.....modern, dat 'mysterie' past toch niet meer bij mensen van nu?
Ik weet het niet, twijfel.....O ja en dan natuurlijk al die andere....problemen, seks wel of niet mogen voor je getrouwd bent ? Homo, mag je erbij dan horen?
Af en toe weet ik het helemaal niet meer. al die problemen, problemen!
Het gesprek valt af en toe stil.
Nu wil ik ook iets zeggen, maar anders misschien dan dat ik het eerst zou gedaan hebben,
mijn verhaal hém vertellen!
Ja, ik ben blij, dat we zo over  van alles kunnen praten, en je bent open, dat raakt me, dat we elkaar alles kunnen zeggen.....Ik zit hier dan bij je, als priester, maar blijven we niet aan de buitenkant staan....?  ik versta je, en hoe je ermee worstelt, maar ik begin me ook af te vragen: heb ik je niet in de kou laten staan, en wel echt antwoord gegeven dat jou raakt?
Als ik echt geloof, ja echt, en zeg maar, dat Jezus nu ook hier bij ons is, dat God, waarover we ook al zoveel gediscussieerd hebben, dat die God ons mensen zoekt, zoals toch in de kerk verteld wordt, of ........ eerder te weinig?
Een vrouw zonder naam!!
Vanmiddag komt er ineens bij me op… Een verhaal, ja over Jezus. .....ik heb het dikwijls gelezen,sinds ik zelf jaren geleden een duw omhoog van Hem heb gekregen, ja, dan denk ik, dat ik toch nu anders ben als priester, dieper....
Tegen jou durf ik dat te zeggen.
Het is een verhaal van Johannes, hoofdstuk 4.....
Gevaarlijk als ik dat zeg want je bent overgevoelig voor mensen met 'teksten', met verhalen......
Maar die kerk van ons praat  sinds mijn jeugd toch bewuster over de bijbel, dat, ook al zeggen we: je hoort God niet en je ziet Hem niet, ....... Ik begin, en dat klinkt je misschien raar in de oren dat ik dat nu zo zeg: dat we bij alles wat we als Kerk doen, als we bij elkaar komen, dat we dan een stukje lezen of beluisteren van de bijbel,en dat noemen we duidelijk:  ‘Gods Woord’, dat we lezen, bijvoorbeeld in de  Eucharistieviering, als DAT wordt gelezen, dan spreekt God tegen ons mensen van nu.
Ik voel je even wat minder intensief luisteren, als ik dit allemaal gauw zeg.....
Toch, vooruit, durf met me eens een stukje bijbel samen te lezen, en dan kijken we wat HIJ , GOD, DIE JEZUS, ons NU wil zeggen.
Doe je mee? ....och niemand ziet het, niemand hoort het,je kunt je er geen bult mee vallen, maar dan moeten we het ook ECHT doen, en even aankloppen, ons open maken, de deur openen van ons hoofd en hart, beginnen met een gebed.....
Jezus, zie ons  hier bij elkaar, U hoort al wat we elkaar te zeggen hebben, en nu willen we een nieuwe  stap doen, en ik doe het hier met mijn goede vriend, en zoals we al dikwijls bij elkaar waren: zoals nu is het anders. Help ons dat te durven....en ik denk nu , Heer, wat ik al dikwijls in gesprekken  met jongeren heb  gezegd: Kom, wees bij ons, ' als je, Jezus, zo echt bestaat, kom dan. Geef ons,  dat we het weten dat U er bent.
Geef ons het verhaal van toen, aan ons nu.
Ik heb het zo dikwijls gelezen, en U er in dichtbij gevoeld, daarom durf ik met hem te doen.
En ik vraag ook aan uw moeder Maria, die we het beste kennen van de Sint Jan zoals ze daar staat tussen al die lichtjes en met al die mensen, oud en jong , rijk en arm, moeder bid met ons nu mee. Amen
Ja, en wat doen we......Ik stel voor, dat we het verhaaltje even eerst doorlezen .....
Jij geeft aan, beste man, als we even moeten stoppen, want anders is het allemaal gebakken lucht , zelfs die woorden!
" Jezus moest door Samaria, en kwam zo aan een stad Sichar genaamd, dichtbij het stuk grond dat Jakob eens aan zijn zoon Jozef had gegeven.....
Daar bevond zich de bron van Jakob en vermoeid van de tocht ging Jezus zomaar bij deze bron zitten. Het was ongeveer het zesde uur. ( dat is midden op de dag, dus twaalf uur )
Toen een vrouw uit Samaria water kwam putten zei Jezus tot haar: ' Geef Mij te drinken ! '
De leerlingen waren namelijk naar de stad gegaan om levensmiddelen te kopen.
De Samaritaanse zei tot Hem: ' hoe kunt Gij als Jood nu te drinken vragen aan mij een Samaritaanse?' Joden onderhouden namelijk geen betrekkingen met de Samaritanen.
Jezus gaf haar ten antwoord: ' Als je enig begrip had van de gave Gods en als je wist wie het is,die u zegt:' Geef Mij te drinken' dan zoudt ge het aan Hem hebben gevraagd,
en  Hij zou u levend water hebben gegeven'.
Daarop zei de vrouw tot Hem: ' Heer, Ge hebt niet eens een emmer, en de put is diep, waar haalt U dan dat levende water vandaan?
Zijt Ge soms groter dan vader Jakob die ons de put gaf, en er met zijn zonen en zijn vee uit dronk ?'
Jezus antwoordde haar:' Iedereen die van dit water drinkt, krijgt weer dorst, maar wie van het water drinkt, dat Ik hem geven zal, krijgt in eeuwigheid geen dorst meer; integendeel,het water dat Ik hem zal geven, zal in hem een waterbron worden, opborrelend tot eeuwig leven'.
Hierop zei de vrouw tot Hem: ' Heer geef mij van dat water, zodat ik geen dorst meer krijg en niet meer behoef te komen om te putten.'
Jezus zei haar: ' Ga uw man roepen en kom dan hier terug.'
' Ik heb geen man' antwoordde de vrouw.  
Jezus zei haar:' Dat zegt ge terecht: ik heb geen man, want vijf mannen hebt gij gehad, en die ge nu hebt is uw man niet. Wat dit betreft hebt ge de waarheid gesproken.'
'Heer, zei de vrouw, ik zie dat Gij een profeet zijt.
Onze vaderen aan baden op die berg daar, en gij, Joden, zegt dat in Jeruzalem de plaats inwaarts men aanbidden moet.'
' Geloof mij, vrouw,' zei Jezus haar, ' er komt een uur, dat gij noch op die berg, noch in Jeruzalem de Vader zult aanbidden. Gij aanbidt wat gij niet kent; wij aanbidden waar wij kennen, omdat het heil uit de Joden komt.
Maar er zal een uur komt, ja het is er al, dat de ware aanbidders de Vader zullen aanbidden in geest en waarheid.
De Vader toch zoekt mensen die Hem zo aanbidden.
God is geest, en wie Hem aanbidden, moeten Hem in geest en waarheid aanbidden.'
De vrouw zei tot Hem:' Ik weet, dat de Messias ( dat wil zeggen: de Gezalfde ) komt, en wanneer Die komt zal Hij ons alles verkondigen.'
Jezus zei haar:' Dat ben Ik, die met u spreek.'
Juist op dat ogenblik kwamen zijn leerlingen terug en zij stonden verwonderd, dat Hij in gesprek was met een vrouw.
Geen van hen echter vroeg:' Wat wilt ge van haar?' Of:' waarom praat Gij met haar?'
De vrouw liet haar waterkruik in de steek, liep naar de stad terug en zei tot de mensen:
' Komt eens kijken naar een man die mij alles heeft verteld wat ik gedaan heb! Zou Hij soms de Messias zijn?'
Toen verlieten zij de stad om naar Hem toe te gaan. Ondertussen drongen de leerlingen bij Hem aan met de woorden: ' Eet toch iets, Rabbi'. Maar Jezus zei hun:' Ik heb een spijs te eten die gij niet kent.
De leerlingen zeiden tot elkaar:' Zou iemand Hem soms eten gebracht hebben?'
Daarop zei Jezus hun:' Mijn spijs is, de wil te doen van Hem die Mij gezonden heeft en zijn werk te volbrengen........
Vele Samaritanen uit die stad geloofden in Hem om het woord van de vrouw die getuigd:' hij heeft Mij alles verteld, wat ik gedaan heb'.
Toen dus de Samaritanen bij Hem gekomen waren, verzochten zei Hem bij hen te blijven. Hij bleef er dan ook twee dagen, en door zijn woord kwamen er nog meer tot het geloof."
( Joh.4: 1- 42 )

Wat valt je op?
Was het je eerste keer, dat je dit verhaal in het evangelie leest?  ......
Dan is het misschien nuttig om even een paar opvallende dingen te onderstrepen. Terwijl ik dit naar jou toe schrijf kan ik niet horen, WAT en HOE er bij jou opkomt, maar dat hoor ik dan later nog wel.
 • Jezus, alleen, op de historische plek van die bron.
 • Jezus is moe, van de reis.....staat erbij.
 • Kennelijk meer vermoeid dan de leerlingen, die de boodschappen aan het doen zijn in de stad.
 • Samaritaanse vrouw.
 • Jezus spreekt haar aan, voor Joden een vreemdelinge, iemand die er dus niet bij hoort. Joden mijden Samaritanen; men zegt wel zo, als ze er een tegen komen gaan ze zover opzij, dat zelfs de schaduwen van de beiden elkaar niet raken!
 • Je kunt nu eigenlijk al zeggen: hier zet Jezus de deur open naar Zijn hart, .... Het verhaal geeft moed: Hij zal ook jou vragen: geef me te drinken!
 • Nog een paar opvallende dingen over die vrouw:
 • Zij blijft ook voor ons onbekend, ...... krijgt geen naam!
 • Uit respect voor haar privacy?  Of....misschien, dat we gaan voelen: ik pas eigenlijk ook in dit verhaal?
 • De vrouw komt alleen naar de bron op een uur, dat er geen andere vrouwen zijn. Gezien wat het verhaal nog gaat noemen, zal ze, door haar relaties met mannen, en haar samenwonen van nu, door de anderen gemeden worden?
 • Misschien zeg ik dit al te vroeg: bij dit verhaal, gaan we wellicht anders ook bij Jezus aankomen met " ons" verhaal?
EN NU TERUG NAAR DIE PLEK....
Als we dit verhaal lezen, is het dus niet iets wat ooit, lang geleden gebeurd is, ...... Maar nu wij het samen gelezen hebben, kun je het geleidelijk laten doordringen in jezelf,....dus wat ik hier lees....daar spreekt God ons, mij, nu aan, in mijn situatie, in mijn persoon!
En dan voel ik dat ik tegen jou moet zeggen: Jezus spreekt,  de mens, Zoon van God, die een van ons is geworden. En hier gebeurt het ..... Maar let  wel:  Het is vrijblijvend, Hij biedt hier jou iets aan. Je blijft vrij, je kunt er iets mee: als je wilt......
Naar de put terug
Jezus, zit daar, 
De vrouw komt  water halen bij de put.
Jezus zegt: geef me te drinken!
God spreekt, Hij benadert je in je eigen situatie. Geef met te drinken.....! Het verhaal helpt ons doordat we al weten dat Hij haar hart wil raken, door te beginnen met haar manier van leven.....ze kan er zo veel meer uithalen als ze open gaat voor Zijn liefde.
Hij zegt tegen mij hetzelfde....geef me te drinken. Vertel, zeg het hardop wat je eigenlijk voelt, wat er in je omgaat, ....... Waar je in jezelf tegenaan loopt, wat je dwars zit, waar je niet uitkomt.......Geef me te drinken.....Hij luistert, Hij wil je eerst de waarde die je hebt in Jezus Hart laten ontdekken.
Hij is niet alleen geïnteresseerd, maar, een Vlaming zou zeggen, Hij ziet je graag, zoals jij bent. Met alles wat in je zwak is, goed fout, slap, ....noem alles maar op wat je kijkend in de spiegel van jezelf tegen valt.
Hier kun je de woorden van Jezus voor jezelf bestemd voelen.
Bij de vrouw prikt Jezus het door, dat ze voor Hem meer waard is. Een rake opmerking, die kennelijk haar problemen met zichzelf en met anderen: ga je man halen.......
Jezus kunnen zeggen: Hij wil haar helpen schoon schip te maken, haar zichzelf terug te geven, en eindelijk gelukkig zijn.
Om zo te zeggen: wat ze nodig heeft is een biecht, bekennen, dat ze fout zat tegenover haar mannen...... Zij alleen weet het en zegt het uit......ook heeft ze kennelijk ook anderen gekwetst,...het verhaal aan Jezus klaart op,,,en ze gaat de mensen van de stad roepen: kom eens kijken , wie hier is....Hij heeft mij alles gezegd......."
Tot hier toe, en nu bij het horen spreken van Jezus, hebben wij, christenen van nu, althans in de katholieke kerk, om als je Jezus hebt ontdekt, komen we net als die vrouw bij wat bij  je kunnen horen uitspreken, en om te horen in ons niet klopte, of '  rammelt er wat 'in de omgang met anderen, om onze relatie.......enz. enz.
Dan kunnen we naar een priester gaan, juist om ook de genade erbij te krijgen, om alles ook, om zo te zeggen van Jezus' kant ok in de woorden van de priester: ' ik ontsla je van al je zonden in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.....
Je weet net als ik, hoe ineens bij de massa van de gelovigen  het Sacrament van de Biecht, of de Verzoening uit hun leven verdwijnt, en de kinderen niet ook meer er van horen.
Ook veel priesters 'geloven' er kennelijk niet meer in.
Toch diep ik uit het verhaal van de vrouw zonder naam uit Samaria, dat Jezus ons ook twee dingen blijft zeggen.....' Geef me te drinken' .....
En als je met Hem in gesprek komt, de bevrijdende woorden..... Haal de mensen voor je met wie je iets hebt .... Laat je vrij maken om echt in liefde te gaan leven.
Ik ben benieuwd hoe jij dit verhaal kunt beleven?