Maria Moeder van God

A-01-01-2017 - Octaaf Kerstmis: MARIA Moeder van God
 

  

“ Toen de volheid der tijd gekomen was,
zond God zijn eigen Zoon,
geboren uit een vrouw….”
( Gal. 4:4-6 )
 
 
 
WELKOM
 
Ja, de eerste dag van het nieuwe jaar, we moeten er even aan wennen: te schrijven met een nieuw jaartal: 2017! Misschien kunnen velen vanwege het lang wakker blijven in deze over heel de wereld met kleur en klank en drank gevierd……Ontroerend vond ik altijd, hoe menen op dat moment elkaar in de armen nemen, en kussen….én ontroerd zijn….ja, we bestaan nog SAMEN met al die anderen, en we mogen weer verder langs de nieuwe kalender van het nieuwe jaar.
Ik denk dat het goed is, dankbaar om te zien naar mensen die van elkaar houden, en samen verder gaan……En het lijkt nu een beetje gezocht om op te zien naar de goede  God, door Wie de schepping met alles, met de tijden verder gaat, al kijken we soms met bezorgdheid, hoe we met de gaven van de natuur omgaan.
Maar….. moge deze dag een dankbare start zijn om elkaar en dus om hoe we samen verder willen gaan in deze wereld.
Vandaag, die eerste dag, staat een Naam geschreven die ieder aanspreken kan.
Ik denk dat de lieve Heer van de Schepping op die eerste dag bij alle vreugde en feest ONS NOG EENS WIL ZEGGEN…..Ik heb ja alles geschapen van wat er is, en was ooit, maar de eerste januari mag ons herinneren aan HET FEIT: dat IK , God de Vader, niet zo maar naar jullie kijk, NEEN ik ben in jullie wereld gekomen. MENS geworden zoals elk van jullie, geboren uit de maagd MARIA.
Op mijn paspoort staat zij voorop…..bijzondere Moeder, Maria, is als geen ander schepsel. de eeuwen door bezongen en geliefd in beelden, gekoesterd gedragen om de hals haar beeld….Beeld  van Gods liefde……
 
Maria wordt in de bijbel bescheiden besproken in het verhaal….en er zijn gelovigen, vooral uit de hervorming, die ons katholieken ervan verdenken, dat w die Maria zouden aanbidden, en misschien nog meer lijken te vereren als de Zoon Jezus Christus…..
Och, men zal wel eens doorgedraafd zijn of  nog doen…..maar wij, allen geboren uit een Moeder, dat eerste gevoel….
En God heeft het zo laten gebeuren…en Maria wordt beschreven als zeer bescheiden, want alles wat er in en met Haar gebeurd moet ze verwerken net als wij zoals het gebeurt met ons, …. en voor Maria naar de achtergrond staat er geschreven: Zij overwoog alles wat gebeurde en bewaarde het in haar hart.
Moge de eerste dag van dit jaar aan God dank zijn voor Zijn Komst zoals nog gevierd met kerstmis, ja dank Jezus, dat U gekomen bent en van ons wil zijn en ons aanraakt, en vasthoudt bij alles en naar het goede van de dingen op aarde leidt, en eens de hemel in……Wij danken vandaag, uw Moeder, en het moederlijke gevoel van uw HART, dat U ons laat zien en voelen in MARIA.
Elk kaarsje bij haar ontstoken, is voor U, Maria zal het zelf naar U toe schuiven en Zij zal alles wat we haar vragen door zenden naar uw Hart en voor ons  ten beste spreken!
 
 
Willen we verder nadenken over het mysterie van het Moeder van God mogen heten, daarvan vond ik ergens op een bladzijde, dank aan de vertaler ervan, woorden van de afgetreden paus Benedictus XVI…..Luisteren we naar hem:
 
Benedictus XVI
Naar het mysterie van het goddelijk moederschap van Maria, de Theotokos, verwijst Paulus in de Brief aan de Galaten. “Toen de volheid van de tijd gekomen was - zo schrijft hij - zond God zijn eigen Zoon, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet” (Gal. 4, 4). In weinig woorden zien we hier het mysterie samengevat van de vleeswording van het eeuwig Woord en van het goddelijk moederschap van Maria: het grote voorrecht van de Maagd bestaat immers in het Moeder zijn van de Zoon die God is. Acht dagen na Zijn geboorte staat daarom dit Maria-feest op zijn logischer en juistere plaats. In de nacht van Bethlehem immers, toen “zij haar zoon ter wereld bracht, haar eerstgeborene” 3 , gingen de profetieën in vervulling met betrekking tot de Messias. “Een Maagd zal ontvangen een Zoon baren”, had Jesaja vooraf aangekondigd (Jes. 7, 14); “zie, gij zult zwanger worden en een zoon ter wereld brengen 4”, had de engel Gabriel aan Maria gezegd (Lc. 1, 31); en nog een engel van de Heer - vertelt de evangelist Matteüs - verscheen in een droom aan Jozef en stelde hem gerust met de woorden: “wees niet bevreesd Maria, uw vrouw, tot u te nemen, want het Kind in haar schoot 5, is van de Heilige Geest. Zij zal een zoon ter wereld brengen 6” (Mt. 1, 20-21).
5
De titel van Moeder van God is het fundament van alle andere titels waarmee Onze Lieve Vrouw vereerd is en nog steeds wordt aangeroepen van geslacht tot geslacht, in Oost en West. Naar het mysterie van haar Moederschap verwijzen talrijke hymnen en gebeden van de christelijke overlevering, zoals bijvoorbeeld de Maria-antifoon uit de Kersttijd, het Alma Redemptoris Mater, waarin wij bidden: “Tu que genuisti, natura mirante, tuum sanctum Genitorem, Virgo prius ac posterius - U die hebt voortgebracht, terwijl de natuur verwonderd toezag, Hem, de Heilige, die U heeft voortgebracht, U, maagd tevoren en daarna”.
Beste broeders en zusters, beschouwen wij vandaag Maria, de altijd Maagd gebleven Moeder van de eniggeboren Zoon van de Vader; leren wij van Haar het Kind te aanvaarden dat voor ons in Betlehem is geboren. Als wij in het Kind dat uit Haar is geboren, de eeuwige Zoon van God erkennen, kunnen wij kinderen van God genoemd worden en zijn wij het ook: zonen en dochters in de Zoon (figli nel Figlio). De apostel schrijft: “God zond zijn Zoon, geboren uit de vrouw, geboren onder de wet, om ons die onder de wet waren, vrij te kopen, opdat wij het kindschap zouden ontvangen” (Gal. 4, 4).
 
De wijsheid van de heiligen
6
De evangelist Lucas herhaalt meermaals dat Onze Lieve Vrouw in stilte mediteerde over deze buitengewone gebeurtenissen waarin God haar had betrokken. We hebben het ook in de korte evangeliepassage gehoord die ons de liturgie vandaag weer voorhoudt: “Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en overwoog ze bij zichzelf” (Lc. 2, 19). Het gebruikte Griekse woord “sumbállousa” betekent letterlijk “bijeenbrengen” en doet denken aan een groot mysterie dat beetje bij beetje te ontdekken is. Het Kind dat in de voederbak huilt, hoewel klaarblijkelijk gelijk aan alle kinderen van de wereld, is tegelijkertijd helemaal verschillend: het is de Zoon van God, is God, waarachtig God en waarachtig mens. Dit mysterie - de vleeswording van het Woord en het goddelijk moederschap van Maria - is groot en zeker niet gemakkelijk te begrijpen met alleen het menselijk verstand.
7
Maar in de leerschool van Maria kunnen wij met het hart opnemen wat de ogen en de geest uit zichzelf alleen niet kunnen waarnemen noch bevatten. Het gaat immers om een geschenk dat zo groot is dat het ons alleen in het geloof gegeven is het te ontvangen, zij het zonder het te begrijpen. En juist op deze geloofsweg komt Maria ons tegemoet, is ons tot steun en gids. Zij is moeder omdat zij Jezus in het vlees heeft voortgebracht; zij is het omdat zij zich helemaal heeft overgegeven aan de wil van de Vader. De heilige Augustinus schrijft: “Van geen enkele waarde zou voor haar dat goddelijk moederschap zijn geweest, als zij de Christus niet in het hart gedragen had, wat een nog groter geluk betekende dan toen zij Hem ontving in het vlees” 7. En in haar hart bleef Maria de opeenvolgende gebeurtenissen bewaren en “bijeenbrengen”, waarvan zij getuige en waarin zij een hoofdpersoon zal zijn tot aan de dood op het kruis en de verrijzenis van haar Zoon Jezus.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Maak jouw eigen website met JouwWeb