De Heilige Geest

                                                                                   

We zullen het geheim van God nooit helemaal begrijpen
hoe Hij kan zijn: Vader, Zoon en heilige Geest.
Drie Personen en toch één God.
Misschien kan het ons helpen als we naar het beeld
van God kijken zoals Adam en Eva worden genoemd
in het scheppingsverhaal.
Juist hun relatie, de band tussen man en vrouw, hoe dat kan
en hoe mooi die band kan zijn,
en dat er het leven van een nieuwe mens uit geboren kan worden...
De heilige Geest is het 'binnenste' van God,
het geheim van zijn intimiteit en liefde, band tussen Vader en de Zoon
We kunnen bidden tot God, we kunnen Hem Vader noemen,
gever van alle goeds, maar ook Zoon, Jezus, Vriend en Verlosser,
maar ook, minder voelbaar, voorstelbaar heilige Geest.
Hij is als de adem van Je lichaam, die er moet zijn en toch niet te vatten is
waar je meestal niet bewust aan denkt.

Sint Paulus zegt o.a van de heilige Geest
'Hij komt onze zwakheid te hulp.
Want wij weten niet wat en hoe we moeten bidden,
maar de Geest pleit voor ons bij God met verzuchtingen
waarvoor geen woorden te vinden zijn
En God, die ons hart doorgrondt weet wat de Geest zeggen wil.
Want de Geest pleit bij God voor de gelovigen in overeenstemming met Gods wil' (Rom.8,26-28)

Kom heilige Geest, vervul de harten van uw gelovigen,
en ontsteek in hen het vuur van uw Liefde.
Zend uw Geest uit en alles zal worden herschapen.
En Gij zult het aanschijn van de aarde vernieuwen.

God, U hebt de harten van de gelovigen door de verlichting
van de heilige Geest onderwezen;
geef dat wij door die heilige Geest de ware wijsheid mogen bezitten,
en dat we ons altijd over zijn vertroosting mogen verblijden.
Dat bidden wij U door Jezus Christus, onze Heer. Amen.                               
                                                                                                        
 Nog een gebed tot de Heilige Geest

Eeuwenlang zongen mensen deze woorden vooral met Pinksteren

Kom, O Geest van de Heer; kom,
uit het hemels heiligdom,
waar U staat voor Gods gezicht.
Kom Trooster van de armen, daal neer;
kom en schenk uw gaven, Heer;
kom wees in onze harten: Licht!

Kom, o Trooster; heilige Geest,
zachtheid, die de ziel geneest,
kom verkwikking zoet en mild.
Kom, o vrede in de strijd,
zalving voor het hart dat lijdt,
rust die alle onrust stilt.

Licht dat vol van zegen is,
schijn in onze duisternis,
neem de harten voor U in.
zonder uw geheime gloed
is er in de mens geen goed,
is de ziel niet rein van zin.
 
Was wat vuil is en onrein,
overstroom ons dor domein,
heel de ziel die is gewond.
Maak weer zacht wat is verstard,
koester het verkilde hart,
leid wie zelf de weg niet vond.

Geef uw gaven zevenvoud
ieder die op U vertrouwt,
zich geheel op U verlaat.
Sta ons met uw liefde bij,
dat ons einde zalig zij,
geef ons vreugd die niet vergaat.