C-24- 11/09/2016 - 24e zondag door het jaar
 
 
 
“Ik zeg u, zo zal er meer vreugde zijn
over één zondaar die zich bekeert, dan 
over negenennegentig rechtvaardigen, 
die geen bekering nodig hebben. “
( Lc.15:7 )
 
 
 
OPENING
 
We horen bij elkaar, en daarom zeg ik tot ieder en tot ons samen: weest Welkom!…..Vandaag kunnen we met de hulp van Gods Woord eens nadenken: HOE we eigenlijk  bij elkaar horen…niet gewoon als iemand die lid is van een bond of club, maar veel dieper…..ieder van ons  is door de Doop met alle andere gedoopten een lid van het Lichaam in Jezus verbonden.
Mogen we van de Heilige Geest inzicht krijgen, hoe we dat mysterie van die verbondenheid met elkaar tot ons werkelijk kunnen ervaren, ik zou erbij zeggen: zelfs over de grenzen van dit leven heen!
We horen Jezus vandaag praten over ZONDAARS, laten we eerst dan God de Vader en ook aan elkaar vergeving vragen voor wat we verkeerd deden of mooie kansen lieten liggen.
 
HOMILIE
 
We horen in alle drie de lezingen vandaag praten over mensen, die zondaars worden of zijn….Dat woord ZONDAAR wil ik vandaag maar vertalen door: dat zijn mensen die Gods liefde niet beantwoorden….. of ook zoals nu in onze tijd, die van de lieve Heer niet weten.
Ik kan het beste u, denk ik, duidelijk maken, met het verhaal dat de bekende Theresia in haar dagboek heeft opgeschreven. 
Op een zondag viel uit haar kerkboek een prentje met daarop : Jezus aan het kruis, en de kunstenaar had dat zo uitgebeeld dat je van uit een hand druppels bloed op de grond vielen, dat zo maar op de grond viel en door niemand dus werd opgevangen. Ik ben er op na gaan denken….het betekent meer, Jezus stierf bloedend ….. en dat betekende meer, daar kwam ik achter….Jezus heeft voor zijn dood hard uitgeroepen: Ik heb dorst!
nog nooit had ze erbij stil gestaan, en ze dacht: Hij is voor allemaal gestorven en hoe komen dat al die mensen te weten? En ik kwam er achter, wij moeten NU als gedoopten met Jezus  bidden dat die mensen terecht komen.
Ik heb daar ook zelf iets van geleerd…Zelfs als je ’s avonds naar het nieuws  kijkt, en al die mensen  die langs komen…..Dictators, ministers, arme tobbers, mensen die vervolgd worden…….de nieuwslezer zelf…..Ik heb me aangewend om in mezelf te bidden: Heer , kijk naar al die mensen, die moeten toch ook BOVEN komen?
Ik heb dat bij het lezen van het boek van Theresia ontdekt……ze was amper dertien jaar toen ze een paar dagen na dat prentje met het kruis verhalen om zich heen hoorde over een ter dood veroordeelde man Pranzini, heette hij, die twee vrouwen en een meisje had vermoord …. en iedereen praatte over wat die slachtoffers overkomen was en over de moordenaar …. Maar zij begon te denken: wat zal er na zijn dood op schavot met die man gebeuren.? En is Jezus voor hem ook niet gestorven, en ze begon te bidden voor hem…en ze wilde en vroeg een teken aan de lieve Heer, ik bid voor hem, dat hij berouw krijgt en tot inkeer komt, en is het goed dat ik voor hem bid, wil dan een klein teken geven, dat hij bekeerd is, zelfs als hij niets gezegd heeft of geboet heeft…..De dag  na het vonnis las ze de krant La Croix, en daar stond in dat de aalmoezenier niets kon bereiken met hem, maar vlak voor hij zijn hoofd op dat dodelijke gat legde, keerde hij ineens om…en vroeg aan de priester om het kruis en hij kust het drie keer….  Theresia, had haar teken van Jezus gekregen , en van die tijd af bad ze voor de zondaars, voor allen over wie ze juist alleen het kwade hoorde noemen.
 
Ja, zo heeft God het ons ook gegeven…Hij is mens geworden in Jezus, en die verloste door zijn kruis alle kwaad van de mensen…..Maar als wij door de doop mens van Jezus geworden zijn, zijn we met Hem verbonden, en zoals Hij als de herder in het evangelie bezorgd is om elke mens, zo zijn wij geroepen om zielen te redden…te bidden voor zondaars, voor mensen die vreselijke dingen doen, dat ook…..
Er zal meer vreugde zijn in de hemel om de redding van een zondaar, dan de 99 anderen die wel goed zijn…..
Een taak voor ons, mensen om je heen, die je hoort afkeuren, en toch een gebedje voor hem of haar, hoe erg ze ook zijn….
Barmhartigheid, en niet zo maar even, want als die vrouw moeten we zijn ,die een zilverstuk kwijt is en roept om mee te zoeken…..
WE hebben het er te weinig over gehad ook zoals nu bij elkaar….Je kunt dus veel betekenen, ja mensen  die hen de hemel in bidden…en hier de Naam van de Jezus verkondigen, waar Hij massaal lijkt verzwegen te worden, vooral dat Zijn naam, Zijn Liefde niet genoemd wordt. Kom Heilige Geest en geef ons uw gave van woorden en daden! Amen